Dla Akcjonariuszy

Dla akcjonariuszy

  2023-07-21

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (21.07.2023)

  Zarząd Spółki NetTeam Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, a także art. 14 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 21.07.2021 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak, 50-106 Wrocław, Rynek 7 IV p. Pasaż pod Błękitnym Słońcem.

   2022-04-08

   Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (08.04.2022)

   Zarząd Spółki NetTeam Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, a także art. 14 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 08.04.2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak, 50-106 Wrocław, Rynek 7 IV p. Pasaż pod Błękitnym Słońcem.

    2020-12-14

    Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki (14.12.2020)

    Zarząd spółki NetTeam Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Legnicka 46a/11, 53-674 Wrocław, w dniach roboczych w godzinach 8.00 - 16.00.

     2020-11-16

     Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki (16.11.2020)

     Zarząd spółki NetTeam Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Legnicka 46a/11, 53-674 Wrocław, w dniach roboczych w godzinach 8.00 - 16.00.

      2020-10-19

      Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki (19.10.2020)

      Zarząd spółki NetTeam Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Legnicka 46a/11, 53-674 Wrocław, w dniach roboczych w godzinach 8.00 - 16.00.

       2020-09-21

       Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki (21.09.2020)

       Zarząd spółki NetTeam Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Legnicka 46a/11, 53-674 Wrocław, w dniach roboczych w godzinach 8.00 - 16.00.

        2020-08-24

        Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki (24.08.2020)

        Zarząd spółki NetTeam Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Legnicka 46a/11, 53-674 Wrocław, w dniach roboczych w godzinach 8.00 - 16.00.

         2020-07-20

         Dematerializacja akcji (20.07.2020)

         W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną.

         Zgodnie z regulacją art. 3281 §1 KSH akcje niepublicznych spółek akcyjnych podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestry takie prowadzone są w formie elektronicznej wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych tj. przez wybrane domy maklerskie oraz banki powiernicze.

         Wybór właściwego podmiotu prowadzącego rejestr nastąpić musi w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr stanowi podstawę do zawarcia przez zarząd w imieniu spółki umowy z wybranym podmiotem.

         Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki oraz dla każdego akcjonariusza. Dostęp do rejestru będzie możliwy za pośrednictwem wybranego podmiotu prowadzącego rejestr. Możliwym będzie również wystąpienie z żądaniem wydania w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z rejestru akcjonariuszy.

         Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

         Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:
         NetTeam Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
         ul. Legnicka 46a/11, 53-674 Wrocław
         E-mail: kontakt@netteam.pl

          2020-07-20

          Ogłoszenie o zwołaniu WZA (20.07.2020)

          Zarząd Spółki NetTeam Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, a także art. 15 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 21-08-2020 r., o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak, 50-106 Wrocław, Rynek 7 IV p. Pasaż pod Błękitnym Słońcem.

          © copyright 2024. All Rights Reserved.